Výlet pro děti z náboženství

Jako již tradičně i letos pořádá Otec Tomáš pro děti, které navštěvují náboženství, výlet. Tentokrát se pojede na plavbu po brněnské přehradě a poté na exkurzi do Diecézního muzea v Brně. Přihlášky se budou rozdávat na školách tento týden.

Bohoslužby o Vánočních svátcích a Novém roce

Lorenzo Lotto - Narození krista

24. 12. St Štědrý den  Návštěva živého betlému v Měříně s otcem Tomášem, 21.00 Heřmanov 24.00 Křižanov

25. 12. Čt Narození Páně – Hod Boží vánoční – 7.30 a 10.30 Križanov, 9.00 Heřmanov

26. 12. Pá Svátek sv. Štěpána – 7:30 Križanov, 9:00 Heřmanov, 10.30 Horní Libochová

28.12. Ne Svaté rodiny – žehnání manželům – 7.30 a 10.30 Križanov, 9.00 Heřmanov

31.12 St Silvestr – 17.00 Heřmanov – Na poděkování Pánu Bohu za rok 2014

1.1. Čt Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 7.30 a 10.30 Križanov, 9.00 Heřmanov

Nedělní bohoslužby – 18. 5. 2014

V Heřmanově proběhne tuto neděli slavnostní bohoslužba spojená se svěcením nově zrekonstruované fary. Tato mše začíná v 9 hodin. Hostem zde bude generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Z těchto důvodů bude v křižanovském kostele sloužena pouze ranní mše svatá, a to v 7:30.

Aktuálně k projektu památníku sv. Zdislavy

Projev Nily Vodičkové na pouti Nový Jeruzalém dne 13.3.2014 v kostele sv. Václava v Křižanově ( hlavním celebrantem byl Mons. Jan Peňáz z Křtin):

Chvála Kristu!

Vážený pane monsignore, vážení kněží, pane jáhne Kinci a milí poutníci!

Přesně před dvěma roky – 13.2.2012 jsem Vás z hotoho místa informovala o úmyslu postavit na náměstí naší slavné rodačce – sv. Zdislavě památník. Po dvou letech mohu s hlubokou pokorou a pocitem velké radosti poděkovat Bohu za to, že je mi dopřáno ke zrodu díla ze všech sil pomáhat. Dík patří také panu kardinálu D. Dukovi, který mne zpočátku v tomto úmyslu nejvíce duchovně podpořil. Děkuji také otci Tomášovi za to , že vzal můj životní sen pod křídla. Nezapomenu na slova otce Habrovce, který mi zde před dvěma roky řekl, že by se toho nebál. Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, jak jsou naše cesty vedeny, když o to poprosíme.

Celý příspěvek

Pozvánka na přednášku p. Gabriely Kuby o relativizaci mravnosti

Když při nástupu svého úřadu prohlásil emeritní svatý otec Benedikt XVI, že dnes nežijeme toliko v diktatuře nacismu či komunismu jako v diktatuře relativismu, nebyl tento dopad ještě tolik znát nebo vidět. Bohužel s dalšími roky relativismus základních mravního hodnot, které jsou člověku vlastní a vyplývají z přirozeného zákona, dále pokračuje a tak můžeme např. vidět v sousedních státech rozklad základní formy rodin chápané jako svazek muže a ženy. Tyto a jiné v důsledku vždy proti-člověku orientované snahy, proti zdravému vnímání daru lidské sexuality rozebírá ve svých knihách odborná publicistka p. Gabriela Kuby, takto je tomu v její poslední knize: „Sexuální revoluce, ztráta svobody ve jménu svobody„. Přednášky s možností  diskuse se uskuteční i v ČR již tento týden. Rozpis je uveden zde:

g.kuby

 

Radostné a pokojné prožití vanočního času

Citace

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. LK 2, 8-18.

Radostné a pokojné prožití vanočního času, kéž se Kristus rodí i v našich srdcích.