Slavnostní zahájení stavby památníku sv. Zdislavy

Je nám radostí vám oznámít, že dne 1. září 2013 proběhne v 10:30 hodin slavnostní mše svatá v kostele sv. Václava v Křižanově. Mši bude celebrovat brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

Po slavnostní mši svaté proběhne slavnostní poklepání na základní kámen a tím bude stavba památníku sv. Zdislavy symbolicky zahájena.

Všichni ctitelé, příznivci, dárci jste srdečne zváni.

Stránky aktualizovány: nové informace k přípravě památkníku sv. Zdislavy

V těchto dnech proběhla větší aktualizace stránek farnosti, podstatné jsou nové informace ohledně připravovaného památníku svaté Zdislavy, viz sekce Památník těchto stránek.

 
Byla také přidána sekce Centrum, kde najdete informace ohledně vzniklého farního centra využitelného např. pro potřeby oslav, narozenin, svateb, duchovních cvičení,  apod.

Prosíme opět o pomoc na podporu památníku sv. Zdislavy

V Křižanově se připravuje postavení památníku celoevropsky i světově známé naší rodačce – sv. Zdislavě, která byla kanonizovaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

Prosíme opět všechny ctitele sv. Zdislavy o modlitby, event. i finanční pomoc, aby se mohlo dílo uskutečnit.

účet Zdislava č. 2648161359/0800 u České spořitelny. Budeme vděčni za příspěvek v jakékoliv výši. S dotazy se můžete obrátit na pana faráře: Mgr. Tomáše Holcnera, viz odkaz kontakty.

Děkujeme všem dárcům za dosavadní podporu a přispění. Díky i vaší pomoci proběhne v dubnu t.r. požehnání základního kamene svatým otcem v Římě. Dále v létě t.r. začnou probíhat pozemní stavební práce – příprava stavby památníku.

Zároveň pan Petr Novák ze Zlechova pracuje na modelu památníku 1:20. Z tohoto modelu vyjde akademický sochař Otmar Oliva při tvorbě sochy sv, Zdislavy.

Radostné a pokojné prožití vanočního času

Citace

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. LK 2, 8-18.

Radostné a pokojné prožití vanočního času, kéž se Kristus rodí i v našich srdcích.

Pomozte podpořit památník sv. Zdislavy z Křižanova

V Křižanově se plánuje postavit památník celoevropsky i světově známé rodačce – sv. Zdislavě, která byla kanonizovaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

Prosíme všechny ctitele sv. Zdislavy o modlitby, event. i finanční pomoc, aby se mohlo dílo uskutečnit.

účet Zdislava č. 2648161359/0800 u České spořitelny. Budeme vděčni za příspěvek v jakékoliv výši.

Celý článek:

http://www.farnost-krizanov.mzf.cz/?page_id=30